ulga na dzieci

PIT za 2014 rok. Ulga na dzieci.

Kolejny wpis z cyklu PIT za 2014 rok. Tym razem skupie się na uldze na dziecko odliczanej od podatku.

Ulga na dzieci

Ulga na dzieci to jedna z najbardziej popularnych ulg, z których korzystają podatnicy rozliczający się z podatku. Do roku 2014 (podatek rozliczany za 2013 rok) w przypadku niskiej kwoty zapłaconego w ciągu roku podatku wielu podatników nie mogło odliczyć ulgi na dziecko w pełnej przysługującej im kwocie. Od roku 2015  (podatek rozliczany za 2014 rok) podatnik w takiej sytuacji ma prawo do ubiegania się o otrzymanie niewykorzystanej kwoty. Nadal są jednak ograniczenia, o których piszę w artykule.

Kto może a kto nie może skorzystać z prawa do ulgi na dziecko

Najprościej mówiąc prawo do ulgi przysługuje podatnikom składającym zeznania roczne PIT/36 lub PIT/37 czyli osobom uzyskującym dochody opodatkowane wg skali podatkowej (18% i 32%).

Z ulgi nie mogą więc skorzystać podatnicy:

 • rozliczający się podatkiem liniowym (opodatkowanie 19%-ową stawką podatku) (PIT 39L);
 • zbywający akcje lub inne papiery wartościowe (PIT/38);
 • osoby uzyskujące dochody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym (PIT/28).

Jeśli jednak Ci podatnicy uzyskują oprócz wyżej wymienionych również dochody opodatkowane wg skali podatkowej, to w rozliczeniu rocznym dotyczącym tych dochodów (skali podatkowej) mogą z tej ulgi skorzystać w ramach rozliczania podatku na formularzach PIT/36 lub PIT/37.

Możliwość odliczenia tej ulgi mają podatnicy wychowujący dzieci w stosunku do których:

 • Była sprawowana władza rodzicielska. Kwota do odliczenia jest jedna i to rodzice podejmują decyzję w jakiej proporcji zostanie rozliczona ulga na dziecko w zeznaniu podatkowym każdego z nich. Możliwe jest też skorzystanie z ulgi tylko przez jednego rodzica.
 • Podatnik pełnił rolę opiekuna prawnego i dziecko z nim zamieszkiwało;
 • Była sprawowana opieka w formie rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu bądź umowy zawartej pomiędzy starostą a rodziną zastępczą.

Ulga dotyczy wychowywania dziecka:

 • małoletniego (małoletnim nie jest dziecko, które wstąpiło w związek małżeński przed ukończeniem 18 roku życia);
 • bez względu na wiek , jeśli otrzymywało zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • które nie ukończyło 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19%-ową stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (kwota 3 089 zł). Do kwoty tej nie zalicza się renty rodzinnej.

 

Czy dziecko może zarabiać a rodzic korzystać z ulgi?

Ważną rolę odgrywa tu kwota 3 089 zł stanowiąca kwotę wolną od podatku.

Aby rodzic skorzystał z ulgi na dziecko nie może ono prowadzić działalności opodatkowanej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (nie zalicza się tu ryczałtowego opodatkowania najmu lokali), rozliczanej w formie podatku liniowego 19% ani nie może być opodatkowane podatkiem tonażowym.

Powyższe ograniczenia dotyczą dzieci pełnoletnich natomiast w przypadku dzieci niepełnoletnich – ich dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi w związku z czym nawet jeśli małoletnie dziecko uzyska dochód większy niż kwota wolna od opodatkowania 3 089 zł prawo do ulgi pozostaje.


Jakie są kwoty do odliczenia?

Wysokość odliczenia uzależniona jest od ilości wychowywanych dzieci. I tak:

 1. Na jedno dziecko przysługuje kwota 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł) przy czym odliczenie w tym przypadku wiąże się z pewnymi ograniczeniami:

roczne dochody nie mogą przekroczyć kwoty*:

 • 112 000 zł w przypadku podatników pozostających przez cały rok w związku małżeńskim;
 • 112 000 zł w przypadku podatnika samotnie wychowującego dziecko;
 • 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, również przez część roku.

* kwoty dochodu obejmują: dochody opodatkowane na zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: wg skali podatkowej 18% i 32% (art.27 ust.1 ustawy), z kapitałów pieniężnych opodatkowanych stawką 19%, np. z odpłatnego zbycia akcji (art.30b ustawy) i z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej stawką 19% (podatek liniowy, art.30c ustawy). Powyższe kwoty dochodów dotyczą łącznych dochodów osób wychowujących dziecko: obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka czy rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

Limity dochodowe występują tylko przy jednym dziecku.

 1. Na dwoje dzieci przysługuje ulga 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko (rocznie na każde dziecko 1 112,04 zł, na dwoje dzieci 2 224,08 zł)
 2. Na troje dzieci kwota możliwa do odliczenia: po 92,67 zł na dwoje dzieci (rocznie łącznie 2 224,08 zł) + na trzecie dziecko 166,67 zł (rocznie 2 000,04 zł). Rocznie maksymalna kwota do odliczenia przy trojgu dzieci to 4 224,12 zł
 3. Wychowywanie czworga i więcej dzieci uprawnia do ulgi miesięcznej: po 92,67 zł na dwoje dzieci (rocznie łącznie 2 224,08 zł) + na trzecie dziecko 166,67 zł (rocznie 2 000,04 zł) + na czwarte i każde następne dziecko 225,00 zł (rocznie 2 700 zł). Rocznie maksymalna kwota do odliczenia przy czworgu dzieci to 6 924,12 zł.

 

Kiedy ulga nie przysługuje?

Ulga na dzieci nie może być odliczana za miesiące zaczynając od miesiąca, w którym:

 • dziecko wstąpiło w związek małżeński;
 • na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Jeżeli dziecko zostało odebrane spod pieczy rodziców i przekazane do rodziny zastępczej lub opiekuna prawnego w ciągu miesiąca to obydwu stronom należy się odliczenie za każdy dzień w miesiącu sprawowania opieki nad dzieckiem w wysokości 1/30 kwoty należnej za cały miesiąc. Ulga bowiem przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską lub opiekunom prawnym jeśli dziecko z nimi mieszka oraz rodzicom zastępczym.

Mała dygresja!

Narodziny dziecka. W tym przypadku z prawa do ulgi podatnik skorzysta za każdy pełny miesiąc w którym miał do tego prawo. Nie ma znaczenia w którym dniu miesiąca dziecko się urodziło, odlicza kwotę należną za cały miesiąc.

Zmiany od tego roku

Od rozliczenia za rok 2014 zostało wprowadzone udogodnienie* i osoby, które do tej pory miały ten problem będą miały szansę na odliczenie od podatku pełnej kwoty przysługującej im ulgi na dzieci. Napisałam „będą miały szansę” ponieważ nadal istnieje ograniczenie. Mianowicie kwota niewykorzystanej ulgi nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegające odliczeniu i które nie zostały odliczone w zeznaniach: PIT/28, PIT/36L, PIT/16A i PIT/19A.

Kwota niewykorzystanej ulgi może zostać zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez osoby uprawnione do ulgi.

Korzystając z prawa do otrzymania przysługującej ale nieodliczonej kwoty należy dodatkowo wraz z PIT/36 lub PI/37 i załącznikiem do nich PIT/O wypełnić jednostronicowy formularz PIT/UZ.

* Ustawa z dnia 23.10.2014 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.1644).

Jakie dokumenty należy dołączyć do rozliczenia rocznego?

Oprócz wymaganych formularzy nie należy dołączać żadnych innych dokumentów. Dokumenty te trzeba jednak posiadać na wypadek kontroli poprawności złożonego zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy. Na potwierdzenie ustalenia prawa do skorzystania z ulgi na dzieci osoba sprawdzająca nasze zeznanie może poprosić o następujące dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły

 

Na jakich formularzach wykazać ulgę na dziecko?

Odliczenia ulgi na dzieci dokonujemy na formularzach PIT/36 lub PIT/37.

Dane dzieci (PESEL lub w przypadku ich braku imiona, nazwiska i daty urodzenia) oraz kwotę przysługującego odliczenia wykazujemy w formularzu PIT/O stanowiącym załącznik do tych formularzy.

Dodatkowo jeśli kwota do odliczenia jest wyższa niż wysokość możliwego do odliczenia podatku i chcemy wystąpić o wyrównanie tej kwoty wypełniamy jednostronny formularz PIT/UZ

Z cyklu PIT za 2014 rok były już:

ULGA REHABILITACYJNA

DAROWIZNY

ULGA INTERNETOWA